Skip to main content

Veidrift- og veivedlikehold

  • Vedlikehold av veidekker, grøntarealer langs vei, grøfter, stikkrenner og kummer
  • Tømming av sandfang og kummer
  • Rørspyling
  • Skiltmontering
  • Gatefeiing og spyling
  • Skiltvask
  • Oppmerking
  • Rekkverk
  • Vinterdrift